На основу члана   74. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07) и  члана 8. Одлуке о месним заједница (“Сл. Лист општине Кула”, бр. 38/12, 2/13, 1/14 и 19/14), Савет Месне заједнице Нова Црвенка на седници одржаној дана 24.01.2015. године, доноси

С  Т  А  Т  У  Т

МЕСНЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ  НОВА  ЦРВЕНКА

ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Месна заједница Нова Црвенка у Новој Црвенки (у даљем тексту: Месна заједница) је интересна нестраначка заједница грађана и њихових удружења, у којој грађани на делу територије општине Кула, задовољавају потребе и интересе које сами утврђују и врше послове локалне самоуправе који су јој поверени.

Члан 2.

Територију Месне заједнице чини насељено место Нова Црвенка и подручје дела катастарске општине, која улази у њен састав.

Члан 3.

Седиште Месне заједнице се налази у Новој Црвенки, улица Маршала Тита, број 22/I.

Члан 4.

Месна заједница има својство правног лица, у оквиру права и дужности  утврђених Законом, Одлуком о месним заједницама и овим Статутом.

Члан 5.

Месну заједницу представља и заступа председник Савета Месне заједнице, у оквиру права и дужности утврђених Статутом Месне заједнице.

Председник Савета Месне заједнице може у оквиру својих овлашћења дати другом лицу писану пуномоћ за заступање Месне заједнице, уз сагласност чланова Савета.

Члан 6.

Месна заједница има печат.

Печат је округлог облика, пречника 30мм. У кругу печата исписан је текст на српском језику, ћириличним писмом: Месна заједница Нова Црвенка, у средини печата исписано је седиште –  Нова Црвенка.

За употребу и коришћење печата одговоран је председник Савета Месне заједнице.

Члан 7.

Месна заједница има свој евиденциони рачун који се отвара и води на начин предвиђен Законом.

Месна заједница, уз сагласност председника општине Кула, може отворити и водити наменске евиденционе рачуне, по одлуци Савета Месне заједнице на начин предвиђен Законом.

Члан 8.

Грађани учествују у вршењу послова Месне заједнице у складу са Законом, Статутом општине, Одлуком о месним заједницама, а на начин утврђен Статутом Месне заједнице.

Члан 9.

Орган Месне заједнице је Савет Месне заједнице.

Савет Месне заједнице може образовати стална или повремена радна тела и комисије ради обављања одређених послова.

Члан 10.

Месна заједница преко својих органа остварује сарадњу са другим месним заједницама на територији општине и у Републици Србији.

Месна заједница са другим месним заједницама може, ради решавања питања од заједничког интереса, доносити заједничке програме сарадње и развоја.

Сарадњу са одговарајућим облицима локалне самоуправе у иностранству остварује у складу са републичким прописима.

Члан 11.

Рад органа месне заједнице је доступан јавности.

Јавност рада и обавештавање грађана обезбеђује се:

 1. Јавним расправама на Зборовима грађана,
 2. Издавањем пропагандног материјала и билтена,
 3. Путем средстава информисања.

Јавност рада органа Месне заједнице може се ограничити и искључити, само у случајевима предвиђеним Законом.

Информације о раду месне заједнице средствима јавног информисања даје председник Савета Месне заједнице или друго лице , по овлашћењу председника Савета.

Члан 12.

Имовину месне заједнице чини право својине на покретним и непокретним стварима, новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права  у складу са законом, укључујући и право коришћења.

Месна заједница има право коришћења на непокретностима у јавној својини општине Кула, у складу са Законом и Статутом општине, односно другим актом општине Кула.

Месна заједница, као носилац права коришћења на стварима  у јавној својини општине, може издавати исте у закуп,  уз претходну сагласност Скупштине општине Кула.

Органи месне заједнице су дужни да имовином располажу у складу са Законом.

Члан 13.

Средства за рад Месне заједнице обезбеђује се из:

 1. Средства обезбеђених у буџету општине за рад органа месне заједнице.
 2. Средства самодоприноса која грађани обезбеђују самодоприносом на територији месне заједнице.
 3. Средства од донације.
 4. Средства која месне заједница оствари својим активношћу, односно обављањем послова утврђених Статутом месне заједнице.

Средства из става 1. тачке 1. овог члана, обезбеђују се за запослене у месним заједницама  на територији општине Кула, а у МЗ Нова Црвенка за једног административног радника.

Месна заједница користи средства за рад у складу са својим финансијским планом, на који сагласност даје Општинско веће општине.

Коначни обрачун свих средстава месне заједнице врши се завршним рачуном, у складу са законом.

Месна заједница је дужна да предлог финансијског плана за наредну годину достави органу управе надлежном за послове финансија, у складу са буџетским календаром.

Месна заједница је дужна да свој финансијски план усклади са одобреним апропријацијама у буџету општине и достави га Општинском већу на давање сагласности.

Месна заједница може да користи средства у складу  са финансијским планом, на који је општинско веће дало сагласност.

ПОСЛОВИ  МЕСНЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 14.

Месна заједница, преко својих органа, у складу са финансијским могућностима, разматра и решава питања која се односе на стварање бољих услова живота у месној заједници, у складу са овом одлуком и то:

 1. Доноси план и програм рада за сваку календарску годину,
 2. Доноси финансијски план и заврчни рачун месне заједнице,
 3. Стара се о задовољавању одређених потреба грађана у области: урбанизма и грађења, комуналних делатности (путева, улица, тргова, јавног превоза и др.), културе, физичке културе, основног образовања, примарне здравствене заштите, друштвене бриге о деци и младима, јавном обавештавању, заштите и унапређења животне средине и другим областима од непосредног интереса за грађане,
 4. Зависно од заинтересованости и финансијских могућности грађана покреће иницијативу за увођење самодоприноса и стара се о реализацији уведеног самодоприноса и увођењу новог,
 5. Сарађује са установама и предузећима ради остварања заједничких интереса од значаја за грађане са подручја месне заједнице,
 6. Стара се о одржавању и коришћењу зграде месне заједнице,
 7. Уређује коришћење пашњака и утрина који су враћени селима на коришћење,
 8. Стара се о имовини месне заједнице, која јој је дата на коришћење и њеном очувању и располагању,
 9. Организује пружање помоћи грађанима чија је имовина знатније уништена услед елементарних непогода (пожари, поплаве и сл.)
 10. Утврђује услове коришћења пашњака и утрина,
 11. Обавља и друге послове утврђене Статутом месне заједнице, овом Одлуком и другим актима.

Члан 15.

Месна заједница у складу са Законом и овом Одлуком, обавља и следеће послове:

 • Сарађује на одржавању комуналних објеката и путева и у обављању комуналних делатности које је општина поверила јавним предузећима и другим предузећима и предузетницима ( брига о стању комуналних објеката, локалних путева, улица, тротоара, земљишта који су од значаја за месну заједницу и др.),
 • Организује јавне расправе о питањима предвиђеним Статутом општине и у спровођењу општинског референдума,
 • Води евиденцију и пријаву података о грађанима који нису евидентирани као порески обвезници, а имају непокретну имовину на подручју месне заједнице која је предмет опорезивања у складу са Законом о порезима на имовину,
 • Обавља задатке и одређене послове при спровођењу избора, пописа становништва, акција везаних за превентивну здравствену заштиту својих грађана,
 • У области одбране и цивилне заштите месна заједница врши послове који су јојповерени законом и на закону заснованим прописима, а нарочито: организовање противпожарне заштите, цивилне заштите грађана на основу одлука надлежних органа која обухвата мере и активности спашавања људи и материјалних добара, организовање месне заједнце за функционисање снабдевања и обезбеђења других услова за живот у ванредним приликама,
 • Стара се о заштити од елементарних непогода и организованом отклањању или ублажавању последица од истих.

Члан 16.

Месној заједници може се поверити вршење  и других послова из надлежности општине у складу са законом, уз обезбеђивање за то потребних средстава.

При поверавању послова, полази се од тога да ли су ти послови од непосредног и свакодневног значаја за живот грађана са подручја месне заједнице.

Међусобна права, обавезе и одговорности у поверавању односно вршењу поверених послова између општине и месних заједница,  регулишу се посебним уговором.

Уговором из става 3. овог члана,  одређује се врста послова, начин обављања и средства обезбеђена за њихово вршење.

Надзор над извршењем  поверених послова врши извршни орган општине – Општинско веће.

Надлежни орган општине може предложити Савету месне заједнице разрешење одговорног лица у месној заједници или обуставити финансирање месне заједнице.

Члан 17.

За реализацију послова из чл. 14. овог Статута, Месна заједнице доноси свој план и програм, а у решавању одређених питања остварује сарадњу са другим Месним заједницама и предузећима.

ОДЛУЧИВАЊЕ И ОРГАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 18.

Највиши орган управљања  Месне заједнице је Савет Месне заједнице (у даљем тексту Савет).

Савет Месне заједнице

Члан 19.

Савет као највиши представнички орган одлучивања и управљања пословима Месне заједнице:

 1. Доноси Статут месне заједнице , одлучује о његовој примени и тумачењу и врши њеогве измене и допуне,
 2. Доноси програм развоја, финансијски план и завршни рачун месне заједнице,
 3. Предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других услужних делатности, очувања и заштите културних добара, одржавања путева и улица, као и њихово коришћење у висини средстава којима располаже,
 4. Одлучује о ангажовању средстава месног самодоприноса у складу са одлуком и програмом месне заједнице везаног за самодопринос,
 5. Предлаже мере за унапређење и обезбеђење грађевинског земљишта за изградњу стамбеног и пословног простора,
 6. Покреће иницијативу за промену назива насељеног места, односно за утврђивање да је насељено место престало да постоји,
 7. Покреће иницијативу за промену назива улица, тргова и квартова,
 8. Одлучује о сарадњи са другим месним заједницама и институцијама у циљу заједничких пројеката и програма и одлучује о сарадњи са иностранством,
 9. Расписује Референдум и друге облике личног изјашњавања грађана за подручје месне заједнице или њеног дела,
 10. Расписује тендере и конкурсе за радове и врши избор извођача,
 11. Предлаже и иницира Скупштини општине извршење послова од интереса за грађане месне заједнице,
 12. Бира и разрешава председника и заменика председника Савета месне заједнице и друге органе и тела,
 13. Планира задатке и спроводи мере у области цивилне заштите,
 14. Доноси акт о систематизацији послова и радних места Службе месне заједнице на предлог председника Савета месне заједнице, Правилник о раду за Службу,
 15. Доноси Пословник о раду Савета месне заједнице и друге опште и посебне акте,
 16. Стара се о извршењу послова из делокруга месне заједнице у складу са овим Статутом,
 17. Врши и друге послове од непосредног интереса за грађане из надлежности месне заједнице утврђене Законом, Статутом општине и овим Статутом.

Члан 20.

Савет Месне заједнице има 5 ( пет) чланова.

Мандат Савета траје 4 (четири) године.

Члан 21.

Прву конститутивну седницу Савета Месне заједнице сазива председник претходног сазива Савет најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана одржавања избора.

Члан 22.

Савет на конститутивној седници, из редова својих чланова бира председника и заменика председника Савета јавним гласањем, већином од укупног броја чланова Савета, ако се Савет не изјасни другачије.

Заменик председника Савета  помаже у раду председнику и замењује га у одсутности.

Чланови Савета, органа или других тела своје дужности  могу обављати волонтерски или уз накнаду, по одлуци Савета Месне заједнице.

Члан 23.

Савет и други органи и тела раде у седницама.

Одлуке и друга акта доносе се већином гласова присутних чланова Савета, односно других органа и тела, под условом да седници присуствује више од половине од укупног броја чланова Савета, односно другог органа или тела, уколико за поједине одлуке није прописана посебна већина.

Савет може у појединим случајевима да овласти председника, члана Савета или више њих за доношење одлука по појединим питањима (представљање на терену, другој институцији, органу или телу, аукцији, преговорима, хитност поступка и друго).

Све акте донете на седницама потписује председник Савета, односно председник одговарајућег органа или тела.

Поступак доношења аката и ток седнице Савета, уређује се Пословником о раду.

Члан 24.

Седнице Савета се одржавају према потреби, а најмање једном у 3 (три) месеца.

Ако је Савет у немогућности да се састане 3 (три) месеца, обавеза је председника или заменика председника Савета да писаним путем извести надлежни орган општине Кула.

Одлуку о расписивању превремених избора за Савет Месне заједнице доноси председник Скупштине општине.

Уколико је до истека мандата Савета месне заједнице остало мање од 6 месеци не може се донети одлука о расписивању превремених избора.

Председник Савета Месне заједнице

Члан 25.

      Председник Савета:

 1. Представља и заступа месну заједницу,
 2. Организује рад Савета,
 3. Сазива и председава седницама Савета,
 4. Предлаже дневни ред,
 5. Стара се о спровођењу Пословника и потписује акте Савета,
 6. Стара се о јавности рада,
 7. Сазива и председава Збором грађана,
 8. Непосредно се стара о функционисању и раду Службе месне заједнице,
 9. Наредбодавац је за исплату средстава месне заједнице,
 10. Доноси појединачне акте за које је овлашћен Законом и овим Статутом,
 11. Доноси Одлуку о заснивању и престанку радног односа у Служби месне заједнице,
 12. Врши и друге послове утврђене Статутом и другим општим актима.

Члан 26.

Председник Савета сазива седнице на личну иницијативу, а дужан је сазвати седницу на захтев најмање 1/3 (трећине) чланова Савета, као и у другим случајевима предвиђеним Пословником о раду Савета.

Заменик председника, у одсуству председника Савета (годишњи одмор, службени пут и друго), има овлашћења и надлежности председника Савета Месне заједнице.

Члан 27.

Председник Савета се бира на мандатни период од 4 (четири) године.

Истеком мандата члановима Савета престаје мандат председнику и заменику председника Савета.

Председник и заменик председника Савета могу бити разрешени и  пре истека времена за које су бирани , на исти начин на који су изабрани.

Председник и заменик председника Савета могу да поднесу оставку на дужност.

Председник Савета је волонтер, а за свој рад и ангажовање у пословима Месне заједнице може да прима накнаду, коју утврђује Савет Месне заједнице посебним актом.

Председник Савета за свој рад одговара Савету Месне заједнице.

Избори за чланове Савета Месне заједнице

Члан 28.

Чланови Савета Месне заједнице бирају се непосредно, тајним гласањем пунолетних грађана – бирача са подручја Месне заједнице на мандат од 4 (четири)  године.

Изборе за Савет Месне заједнице расписује Савет Месне заједнице, у складу са одредбама Статута и другим актима Месне заједнице, најкасније 30 дана пре истека мандата чланова Савета којима истиче мандат.

Одлуком о расписивању избора одређује се број чланова Савета који се бирају, именују органи за спровођење избора и уређују друга питања од значаја за спровођење избора.

Органи за спровођење избора именују се на нестраначком принципу, а састављени су од угледних грађана са подручја Месне заједнице.

Председник изборне комисије и два члана именује се из редова угледних грађана Месне заједнице на предлог већине чланова Савета Месне заједнице, који ће у сарадњи са општинском изборном комисијом спровести изборе.

Изборна комисија нема проширени састав и састоји се од председника Изборне комисије и 2 (два) члана.

Акти, документа и рад Изборне комисије доступни су јавности.

Члан 29.

Редовне Изборе за Савет Месне заједнице расписује Савет  у складу са одредбама Статута Месне заједнице, најкасније 30 (тридесет) дана пре истека мандата чланова Савета. ( већ је наведено у члану 28 став 2 Статута)

Од дана расписивања избора до дана одржавања Избори за чланове Савета Месне заједнице спровешће се у року 45 (четрдесет пет) дана од дана доношења одлуке о расписивању избора.

Одлука из предходног става објављује се на огласној табли Месне заједнице.

Члан 30.

Подручје Месне заједнице представља једну изборну јединицу.

Кандидатуру за чланове Савета може поднети група од најмање 10 (десет) бирача који имају пребивалиште на територији Месне заједнице Нова Црвенка.

Бирач може потписати предлог за само једног кандидата.

Члан 31.

За цело подручје Месне заједнице сачињава се јединствена листа кандидата на коју се увршћују сви кандидати који су предложени  у складу са одредбама Статута.

За избор члана Савета може да се кандидује већи број кандидата од броја који се бира.

На листи кандидата уз лично име кандидата, уносе се следећи подаци: година старости, занимање и адреса становања.

Редослед кандидата на листи утврђује се по азбучном реду презимена кандидата.

Члан 32.

Обавештење о дану и времену избора врши се путем локалних средстава информисања (радио, штампа, плакатирање и слично).

Гласање се врши гласачким листићима које припрема и оверава Изборна комисија.

Гласачки листић за гласање о избору чланова Савета садржи:

 1. Назив Месне заједнице,
 2. Означавање да се гласа за чланове Савета,
 3. Редне бројеве испред имена кандидата,
 4. Имена свих потврђених кандидата са листе кандидата наведених по азбучном реду презимена кандидата и надимак кандидата наведеног на изјави о прихватању кандидатуре,
 5. Назначење броја чланова Савета који се бирају,
 6. Назнаку Изборне комисије са печатом Изборне комисије.

Члан 33.

Сваки бирач дужан је да пре гласања пружи на увид иѕборној комисији личну исправу ради идентификације (важећа лична карта, пасош или возачка дозвола).

Гласање за избор чланова Савета врши се заокруживањем редних бројева испред личних имена онолико кандидата колико се бира.

Неважећим гласачким листићем сматра се листић на коме је заокружено више кандидата него што се бира, непопуњен гласачки листић и листић који је тако попуњен да се не може са сигурношћу  утврдити за које кандидате се гласало.

Уколико је заокружен мањи број кандидата од броја који се бира, листић се сматра важећим.

Члан 34.

За чланове Савета Месне заједнице изабрани су кандидати који су добили највећи број гласова до броја који се бира.

Члан 35.

Ако су два или више кандидата добили исти број гласова, тако да се не може утврдити број чланова Савета који се бира по одредбама Статута , гласање за те кандидате се понавља и изабрани су они кандидати који су добили највиши број гласова на поновљеним изборима до броја који се бира.

Члан 36.

Мандат члану Савета Месне заједнице или целог Савета, престаје истеком времена, на који је члан Савета или цео Савет изабран.

Чланство у Савету Месне заједнице престаје пре истека времена на који је биран: подношењем личне оставке, губљењем држављанства или променом пребивалишта ван подручја Месне заједнице, распуштањем Савета и у случају  смрти.

Члан 37.

Уколико члану Савета престане мандат из разлога наведених у члану 36. став 2. овог Статута, мандат припада следећем са листе који је добио највише гласова.

Дан престанка мандата констатује Савет на првој наредној седници, после пријема обавештења о разлозима за престанак мандата члана Савета. На истој седници Савет ће именовати новог члана Савета, а који је следећи на листи по броју освојених гласова.

Следећи са листе потписује изјаву о прихватању или неприхватању мандата и по редоследу са листе се додељују мандати.

Потписивањем изјаве о неприхватању мандата, том кандидату се не може више додељивати мандат,  док траје мандат Савета за који се кандидовао.

Члан 38.

Савет или члан Савета Месне заједнице који је поднео оставку или му је из других разлога престао мандат ( осим ако мандат престане у случају смрти члана), остаје на дужности до избора новог Савета или његовог члана.

Изборна комисија

Члан 39.

Изборна комисија:

 1. Стара се о законитости спровођења избора,
 2. Одређује бирачка места,
 3. Одређује бирачке одборе,
 4. Даје упутства бирачким одборима (писмена или усмена) у погледу спровођења избора,
 5. Утврђује и проглашава збирну листу кандидата за чланове савета,
 6. Утврђује број гласачких листића за бирачко место,
 7. Утврђује резултате гласања и број гласова за сваког кандидата,
 8. Подноси извештај Скупштини општине Кула о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице,
 9. Одређује и обавља друге послове одређене Законом и овим Статутом.

Члан 40.

Бирачки одбор се стара о одржавању реда на бирачком месту за време гласања и спроводи гласање на бирачком месту.

Члан 41.

На сва питања у вези спровођења избора,  која нису уређена овим Статутом, сходно се примењују одредбе Закона и других прописа којим се регулишу избори одборника Скупштине општине Кула.

Средства за спровођење избора обезбеђује Месна заједница.

Члан 42.

Грађани месне заједнице, осим посредног одлучивања о својим заједничким проблемима, преко својих представника у органима Месне заједнице, непосредно учествују у остваривању локалне самоуправе путем: референдума, грађанске иницијативе и збора грађана.

Референдум 

Члан 43.

Референдумом се грађани Месне заједнице непосредно изјашњавају и одлучују о појединим питањима која су Законом и Статутом одређена, као и о питањима из надлежности Скупштине општине, за која то Скупштина одлучи.

Члан 44.

Референдум се расписује за целу територију Месне заједнице.

Члан 45.

Предлог за расписивање Референдума могу поднети:

 1. 10% од укупног броја бирача са подручја Месне заједнице,
 2. Савет Месне заједнице.

Савет је обавезан да расправља о сваком предлогу поднетом од стране надлежних предлагача и да о својој одлуци исте обавести.

Члан 46.

Одлуку о расписивању Референдума доноси Савет Месне заједнице, већином гласова од укупног броја чланова Савета.

Приликом доношења одлуке о расписивању Референдума, Савет Месне заједнице именује комисију за спровођење Референдума и одређује њене задатке.

Одлуком о расписивању Референдума одређује се рок спровођења Референдума који не може бити краћи од 30 (тридесет) ни дужи од 90 (деведесет) дана од дана његовог расписивања.

У одлуци о расписивању Референдума утврђује се текст питања о коме се грађани изјашњавају, односно утврђује предлог oдлуке или другог акта које се износе на Референдум.

Одлука путем Референдума је донета, ако се за њу изјаснила већина грађана која је гласала, под условом да је гласало више од половине укупног броја грађана са правом гласа.

Одлуку донету на Референдуму проглашава Савет Месне заједнице.

Члан 47.

Ако се на Референдуму питање одређено за изјашњавање прихвати, резултат Референдума обавезује Савет у погледу решавања тог питања.

Члан 48.

Начин изјашњавања путем Референдума, органи за спровођење и ток Референдума, утврђивање резултата и друга питања везана за Референдум морају бити у складу са Законом, Статутом општине и овим Статутом.

Члан 49.

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе пунолетни грађани – бирачи Месне заједнице на Референдуму,  у складу са Законом.

Иницијатива за спровођење поступка личног изјашњавања за увођење самодоприноса доставља се Скупштини општине Кула, која утврђује предлог одлуке и одређује рок и органе за спровођење изјашњавања грађана, на предлог Месне заједнице.

Грађанска иницијатива

Члан 50.

Грађани путем грађанске иницијативе предлажу Савету Месне заједнице  доношење аката којима ће се уредити одређено питање из изворног делокруга Месне заједнице, промену Статута Месне заједнице или других аката и расписивање Референдума у складу са Законом и овим Статутом.

О предлогу из става 1. овог члана Савет је дужан да одржи расправу и да достави образложен одговор (Одлуку) грађанима у року од 60 (шездесет) дана по пријему предлога.

Члан 51.

За пуноважно покретање грађанске иницијативе потребан је потпис најмање 10% грађана  који имају бирачко право и пребивалиште на територији Месне заједнице.

Збор грађана

Члан 52.

Збор грађана чине пунолетни грађани са пребивалиштем  у Месној заједници, који имају бирачко право.

Збор грађана се може сазвати за територију целе Месне заједнице или само за један њен део.

Збор грађана расправља и даје предлоге о питањима из надлежности органа општине као и из делокруга рада Месне заједнице.

Збор грађана сазива и њиме председава  искључиво председник Савета Месне заједнице.

Збор грађана се сазива најмање 8 (осам) дана пре дана његовог одржавања.

Члан 53.

Да би Збор грађана могао пуноважно да ради потребно је да њему присуствује најмање 5% грађана бирача са подручја Месне заједнице.

Збор грађана јавним гласањем,  већином гласова присутних грађана – бирача са подручја Месне заједнице, усваја захтеве и предлоге и упућује их надлежном органу Месне заједнице или општине.

Ако су захтеви и предлози упућени органу Месне заједнице, исти је дужан да их у року од 60 (шездесет) дана од дана пријема размотри и да о њима заузме став, донесе одговарајућу oдлуку или меру, те да о томе обавести грађане.

АКТИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 54.

Статут Месне заједнице је основни општи акт месне заједнице који доноси Савет већином гласова, од укупног броја својих чланова.

Предлог за измене и допуне може поднети најмање 10% бирача са територије Месне заједнице или најмање 1/3 (трећине) чланова Савета.

Измена и допуна Статута Месне заједнице врши се на начин и по поступку за његово доношење.

Члан 55.

Органи Месне заједнице у складу са надлежностима одређеним Статутом доносе и следећа акта:  одлуке, закључке, правилник , пословник , препоруке и мишљења.

Одлуком се нормативно, на општи начин регулише одређена област или питање из надлежности  Савета Месне заједнице.

Закључком се регулишу процедурална питања у раду органа Месне заједнице или решава појединачно питање или ствар из надлежности органа.

Правилником се на општи начин регулишу статусна питања органа Месне заједнице.

Пословником се регулише поступак рада и одлучивања у Месној заједници.

Препоруком се препоручује органу или телу у оквиру Месне заједнице или Скупштине општине у чијој је надлежности решавање одређеног питања или области да наведено питање реше или уреде на одређени начин.

Мишљењем се изражава став органа Месне заједнице према одређеном питању или области.

Члан 56.

Статут и други општи акти Месне заједнице објављују се на огласној табли Месне заједнице, а кад је то предвиђено појединим актом  и у “Службеном листу општине Кула”.

СЛУЖБА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 60.

За обављање административно – техничких,  рачуноводствених и оперативних послова за потребе Месне заједнице образује се Служба Месне заједнице (у даљем тексту: Служба).

Обављање појединих стручних послова, Месна заједница може поверити другој организацији, установи, предузетнику или појединцу.

Рад Службе организује и њоме руководи председник Савета Месне заједнице (у његовом одсуству заменик председника Савета Месне заједнице) или лице које он овласти.

Месна заједница и Служба Месне заједнице имају утврђено радно време,  радним даном од 07 часова до 13 часова.

Члан 61.

У Служби запослени могу бити на сталном раду или раду на одређено време и радници за обављање поверених или других уговорених послова, док траје њихово финансирање од тих организација, установа или док Савет не донесе о томе Одлуку.

Радна места у Служби са потребним бројем извршилаца и са условима за обављање њихових послова, утврђују се Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији, који доноси Савет, а на који Општинско веће даје сагласност.

На радно правни положај, права и обавезе и одговорности запослених у Служби,  примењују се одредбе Закона о раду.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 62.

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Месне заједнице Нова Црвенка број: 160/2012 донет дана 30.12.2012. године.

Члан 63.

Овај Статут ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања на огласној табли Месне заједнице.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
/Милорад Тунгуз/

 

Месна заједница Нова Црвенка
Број: 42/2015
Дана: 16.03.2015. године

Овај Статут је објављен на огласној табли Месне заједнице дана: 16.03.2015. године.

За тачност,
/Милорад Тунгуз/