На основу члана 74 став 8 тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 8. Одлуке о месним заједницама („Сл. лист општине Кула“, бр. 20/19, 26/19 и 32/19), Савет месне заједнице Нова Црвенка, на седници одржаној 31.05.2021. године, доноси

С Т А Т У Т
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВА ЦРВЕНКА

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом, у складу са Законом, Статутом општине Кула и Одлуком о месним заједницама уређује се:  подручје, седиште и заступање месне заједнице, послови које она врши, органи и организација рада органа месне заједнице, начин одлучивања, број чланова и критеријуми за избор чланова Савета месне заједнице, као и друга питања од значаја за месну заједницу.

Члан 2.

Месна заједница Нова Црвенка (у даљем тексту: месна заједница) основана је као интересна и нестраначка заједница, ради задовољавања потреба од непосредног и заједничког интереса грађана на свом подручју.

Члан 3.

Подручје месне заједнице чини насељено место Нова Црвенка и подручје катастарске општине која улази у њен састав.

Члан 4.

Седиште месне заједнице се налази у Новој Црвенки, Маршала Тита 22/I.

Члан 5.

Месна заједница има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених законом, одлуком о месним заједницама и овим статутом.

Члан 6.

Месну заједницу представља и заступа председник Савета месне заједнице и наредбодавац је за извршење финансијског плана.

У имовинско – правним и другим споровима месну заједницу, поред лица овлашћених Статутом месне заједнице, пред судовима и другим надлежним органима заступа Општинско правобранилаштво или други заступници које овласти Савет.

Члан 7.

Месна заједница има печат.

Печат је округлог облика, пречника 35 мм. У кругу печата исписан је текст на српском језику, ћириличним писмом „Месна заједница Нова Црвенка“, у средини печата исписано је „Нова Црвенка“.

За употребу и коришћење печата одговоран је председник Савета месне заједнице.

Члан 8.

Месна заједница има рачун отворен код Управе за трезор.

Члан 9.

Грађани учествују у вршењу послова месне заједнице посредно путем изабраних представника у органима месне заједнице, у складу са законом, Статутом општине, одлуком о месним заједницама и Статутом месне заједнице.

Органи месне заједнице су: Савет месне заједнице и Извршни одбор Савета месне заједнице.

Члан 10.

Савет може да образује одређена стална или повремена радна тела: комисије, мировна већа и слично, у циљу припреме, разматрања и решавања неких питања из своје надлежности.

Одлуком о образовању радних тела, одређује се број и структура чланова, задаци, мандат и друга питања од значаја за њихов рад.

Члан 11.

Месне заједнице могу међусобно да сарађују са другим месним заједницама на територији исте или друге општине или града, ради остваривања својих програма развоја, задовољавања одређених потреба од заједничког интереса и решавања других питања, на основу добровољности, узајамности и солидарности. Одлуку о сарадњи доноси Савет месне заједнице и доставља је Општинском већу општине Кула (у даљем тексту: Општинско веће).

Месне заједнице сарађују са Општином и њеним органима, установама и предузећима, организацијама и удружењима са територије општине, ради остваривања заједничких интереса од значаја за грађане са подручја месне заједнице.

ЈАВНОСТ РАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 12.

Рад органа месне заједнице је јаван.

Јавност рада по правилу обезбеђује се:

издавањем билтена, информатора, преко средстава јавног информисања, презентовањем одлука и других аката јавности и постављањем интернет презентације;

– организовањем јавних расправа у складу са законом, Статутом општине, одлукама органа општине;

– и на други начин утврђен Статутом месне заједнице и актима Савета месне заједнице.

Савет месне заједнице је дужан да обезбеди постављање огласне табле у седишту месне заједнице.

Информације о раду месне заједнице средствима јавног информисања дају председник, члан Савета месне заједнице у оквиру овлашћења добијеног од Савета месне заједнице.

Члан 13.

Месна заједница има своју имовину коју могу чинити: покретне ствари, новчана средства, као и права и обавезе.

У складу са одлуком Општине, месна заједница има право коришћења на непокретностима које су у јавној својини Општине.

Савет месне заједнице је дужан да имовином из става 1. и 2. овог члана управља, користи и располаже у складу са законом, одлукама општине Кула и Статутом месне заједнице.

СРЕДСТВА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 14.

Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из:

 1. Средстава утврђених одлуком о буџету општине,
 2. Средстава која грађани обезбеђују самодоприносом на територији месне заједнице,
 3. Средстава од донација и поклона,
 4. Средстава која месна заједница оствари својом активношћу,
 1. других средстава за рад месне заједнице прописаних законом.

Средства из става 1. тачке 1. овог члана, обезбеђују се за запослене у месној заједници, у складу са Одлуком о месним заједницама.

Месна заједница користи средства за рад у складу са својим финансијским планом, на који сагласност даје Општинско веће.

У финансијском плану месне заједнице исказују се приходи и расходи месне заједнице.

Месна заједница је дужна да предлог финансијског плана за наредну годину достави органу управе надлежном за послове финансија, у складу са буџетским календаром.

Финансијски план месне заједнице мора бити усклађен са одобреним апропријацијама у буџету општине. Финансијски план се доноси за једну календарску годину у року од 30 дана од дана усвајања одлуке о буџету Општине.

Савет месне заједнице усваја завршни рачун по истеку календарске године.

Наредбодавац за исплату средстава месне заједнице је председник Савета месне заједнице.

Општинско веће даје сагласност на акт месне заједнице којим се уређују послови, број и структура запослених.

ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 15.

Месна заједница, преко својих органа, у складу са финансијским могућностима, разматра и решава питања која се односе на стварање бољих услова живота у месној заједници, у складу са Одлуком о месним заједницама и то:

 1. Доноси план и програм рада месне заједнице,
 2. Доноси финансијски план и завршни рачун месне заједнице,
 1. Стара се о задовољавању одређених потреба грађана у области: урбанизма и грађења, (путева, улица, тргова и др.), културе, физичке културе, основног образовања, примарне здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци и омладини, јавном обавештавању, заштите и унапређења животне средине и другим областима од непосредног интереса за грађане,
 2. Зависно од заинтересованости и финансијских могућности грађана покреће иницијативу за увођење самодоприноса и стара се о реализацији уведеног самодоприноса и увођењу новог,
 3. Сарађује са установама и предузећима ради остварења заједничких интереса од значаја за грађане са подручја месне заједнице,
 4. Уређује коришћење пашњака и утрина који су враћени селима на коришћење и утврђује услове коришћења пашњака и утрина,
 5. Стара се о имовини која јој је дата на коришћење и њеном очувању и располагању,
 1. Организује пружање помоћи грађанима чија је имовина знатније уништена услед елементарних непогода ( пожари, поплаве и сл.),
 2. Обавља и друге послове утврђене Статутом месне заједнице, Одлуком о месним заједницама и другим актима.

Члан 16.

За реализацију послова из члана 15. овог статута, месна заједница доноси свој план и програм за сваку календарску годину.

Члан 17.

Актом Општинског већа, у складу са законом, месној заједници може се поверити вршење одређених послова из надлежности општине, уз обезбеђивање за то потребних средстава.

При поверавању послова, полази се од тога да ли су ти послови од непосредног и свакодневног значаја за живот грађана са подручја месне заједнице.

Надзор над извршењем поверених послова врши извршни орган општине – Општинско веће.

Надлежни орган општине може предложити Савету месне заједнице разрешење одговорног лица у месној заједници или обуставити финансирање месне заједнице.

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 18.

Савет месне заједнице (у даљем тексту: Савет), као представничко тело грађана месне заједнице:

 1. доноси статут месне заједнице;
 2. доноси финансијски план месне заједнице, програм рада и развоја месне заједнице;
 3. усваја извештај о раду месне заједнице;
 4. бира и разрешава председника и заменика председника Савета месне заједнице;
 5. предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју месне заједнице;
 6. доноси Пословник о раду Савета и друге акте из надлежности месне заједнице;
 7. покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа општине;
 8. образује радна тела ради задовољавања заједничких потреба грађана у складу са законом и Статутом месне заједнице;
 9. врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене Статутом општине, одлукама органа општине и овим Статутом.

Члан 19.

Савет има 5 (пет) чланова.

Мандат чланова Савета траје 4 (четири) године.

Члан 20.

Прву конститутивну седницу Савета сазива председник Савета претходног сазива најкасније 15 дана од дана утврђивања коначних резултата избора за Савет.

Уколико конститутивну седницу у предвиђеном року не сазове председник или заменик председника Савета предходног сазива, конститутивну седницу сазива и њоме председава најстарији изабрани члан Савета.

Конститутивна седница може се одржати ако њој присуствује већина од укупног броја чланова Савета.

Члан 21.

На првој седници Савета, из реда чланова Савета, бирају се председник Савета и заменик председника Савета, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова Савета.

Члан 22.

Савет и други органи и тела раде у седницама.

Седница се може одржати ако присуствује већина од укупног броја чланова.

Одлуке и друга акта доносе се већином гласова присутних чланова Савета, односно других органа и тела, под условом да седници присуствује више од половине од укупног броја чланова Савета, односно другог органа или тела, уколико за поједине одлуке није прописана посебна већина (доношење Статута, финансијског плана и програма развоја, усвајање извештаја о раду, избор и разрешење председника и заменика председника Савета, избор секретара).

Све акте донете на седницама потписује председник Савета, односно председник одговарајућег органа или тела.

Поступак доношења аката и ток седнице Савета уређује се пословником о раду.

Члан 23.

Седнице Савета се одржавају према потреби, а најмање једном у 3 (три) месеца.

Ако је Савет у немогућности да се састане 3 (три) месеца, обавеза је председника или заменика председника Савета да писмено извести надлежни орган општине Кула.

Одлуку о расписивању превремених избора за Савет месне заједнице доноси председник Скупштине општине.

Уколико је до истека мандата Савета месне заједнице остало мање од 6 месеци, не може се донети одлука о расписивању превремених избора.

Председник Савета

Члан 24.

Савет има председника и заменика председника, који се бирају из редова чланова Савета, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова Савета.

Председник Савета представља месну заједницу, организује рад Савета, сазива и председава седницама Савета, предлаже дневни ред, стара се о јавности рада, председава на збору грађана, обавља и друге послове у складу са Статутом и другим актима месне заједнице и за свој рад одговара Савету месне заједнице.

Заменик председника Савета помаже у раду председнику Савета и замењује председника Савета за време његове одсутности или спречености.

Извршни одбор

Члан 25.

Извршни одбор извршава одлуке Савета, иницира и припрема одлуке и друге акте и врши друге послове које му повери Савет.

Члан 26.

Извршни одбор чине председник, заменик председника и 3 (три) члана, које бира Савет јавним гласањем, из редова грађана-стручњака за поједине области од значаја за вршење послова из делокруга месне заједнице.

Мандат чланова Извршног одбора траје колико и мандат Савета.

Савет може Одлуком да утврди престанак мандата појединим члановима Извршног одбора и изабрати нове чланове Извршног одбора.

За свој рад Извршни одбор одговара Савету.

У раду седница Извршног одбора по правилу учествује председник или заменик председника Савета.

ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА

Члан 27.

Чланови Савета бирају се непосредно, тајним гласањем пунолетних грађана – бирача са подручја месне заједнице на мандат од 4 (четири) године.

Изборе за Савет расписује председник Скупштине општине, најкасније 30 дана пре истека мандата чланова Савета којима истиче мандат.

Члан 28.

Од дана расписивања избора до дана одржавања избора не може протећи мање од 30 дана ни више од 45 дана.

Одлуком о расписивању избора одређује се дан и време одржавања избора, као и дан од када почињу да теку рокови за вршење изборних радњи.

ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Члан 29.

Органи за спровођење избора су:

 • Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница (у даљем тексту: Изборна комисија),
 • Бирачки одбор
 • Другостепена изборна комисија.

Органи за спровођење избора су самостални и независни у раду и раде на основу закона и прописа донетих на основу закона, Статута општине, Одлуке о месним заједницама и Статута месне заједнице.

За свој рад органи за спровођење избора одговарају органу који их је именовао.

Изборна комисија

Члан 30.

Изборну комисију чине председник, четири члана и секретар и њихови заменици, које именује Скупштина општине.

Изборна комисија:

 1. стара се о законитости спровођења избора;
 2. одређује бирачка места;
 3. одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;
 4. доноси Упутство за спровођење избора за чланове Савета (у даљем тексту: Упутство);
 5. доноси Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове Савета:
 6. прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора;
 7. утврђује да ли су пријаве кандидата сачињене и поднете у складу са Упутством;
 8. потврђује кандидатуру за члана Савета и проглашава листу кандидата;
 9. утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и записнички их предаје бирачким одборима;
 10. утврђује и објављује резултате избора за чланове Савета;
 11. издаје уверења о избору за члана Савета;
 12. подноси извештај Скупштини општине о спроведеним изборима за чланове Савета;
 13. обавља и друге послове у вези спровођења избора за чланове Савета.

Бирачки одбор

Члан 31.

Бирачки одбор чине председник и четири члана и њихови заменици, које именује Изборна комисија најкасније десет дана пре дана одређеног за одржавање избора.

Чланови бирачког одбора и њихови заменици могу бити само пословно способни грађани који имају изборно право, као и пребивалиште на територији Општине, односно месне заједнице.

Члановима бирачког одбора и њиховим заменицима престаје чланство у бирачком одбору кад прихвате кандидатуру за члана Савета, као и именовањем за члана Изборне и Другостепене изборне комисије.

Бирачки одбор непосредно спроводи гласање, обезбеђује правилност и тајност гласања, утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља друге послове у складу са Упутством и Одлуком о месним заједницама.

Бирачки одбор се стара о одржавању реда на бирачком месту за време гласања.

Ближа правила о раду бирачког одбора одређује Изборна комисија.

Исто лице не може истовремено да буде члан два бирачка одбора.

Чланови бирачког одбора и њихови заменици имају мандат само за расписане изборе за члана Савета.

Заменици чланова бирачког одбора имају иста права и одговорности као и чланови које замењују.

Право гласа у бирачког одбора има само члан, а у његовом одсуству, заменик.

Другостепена изборна комисија

Члан 32.

Другостeпену изборну комисију чине председник, два члана и секретар и њихови заменици, које именује Скупштина општине.

Другостпена изборна комисија у другом степену одлучује о приговорима на решење Изборне комисије.

Члан 33.

Подручје месне заједнице представља једну изборну јединицу.

За избор члана Савета може да се кандидује већи број кандидата од броја који се бира.

Кандидата за члана Савета може предложити 20 грађана – бирача са бирачким правом на подручју месне заједнице.

Сваки грађанин може предложити само једног кандидата за члана Савета.

Ако је бирач потписао предлог за више кандидата, као важећи сматраће се потпис на прихваћеном предлогу који је раније поднет.

Предложени кандидати дају писану изјаву о прихватању кандидатуре.

Члан 34.

Предлагање кандидата врши се на прописаним обрасцима, а предлог кандидата се подноси Изборној комисији најкасније 15 дана пре дана одређеног за изборе.

Уз кандидатуру Изборној комисији се подноси писана изјава кандидата о прихватању кандидатуре и изјаве бирача који су подржали његову кандидатуру, доказ о пребивалишту кандидата и потврда о изборном праву кандидата, као и уверење о држављанству кандидата.

Обрасце за подношење предлога кандидата, као и остале обрасце за спровођење избора за Савет прописује Изборна комисија.

Изборна листа кандидата за избор чланова Савета месне заједнице, садржи све предлоге кандидата, са личним именима свих кандидата и подацима о години рођења, занимању и пребивалишту (место и адреса).

Редослед кандидата на листи утврђује се према редоследу проглашења кандидатуре.

Члан 35.

Обавештење о дану и времену избора врши се путем позива за гласање и локалних средстава информисања (радио, штампа, плакатирање и др.).

Члан 36.

Гласање се врши гласачким листићима које припрема и оверава Изборна комисија.

Гласачки листић за гласање о избору чланова Савета садржи:

 • назив месне заједнице,
 • означење да се гласа за чланове Савета,
 • редни број који се ставља испред презимена кандидата,
 • презиме и име свих потврђених кандидата по редоследу са листе кандидата,
 • назначење броја чланова Савета који се бира,
 • назнаку Изборне комисије са печатом месне заједнице.

Члан 37.

Гласање за избор чланова Савета врши се заокруживањем редних бројева испред личних имена онолико кандидата колико се бира.

Неважећим гласачким листићем сматра се листић на коме је заокружено више кандидата него што се бира, непопуњен гласачки листић и листић који је тако попуњен да се не може са сигурношћу утврдити за које кандидате се гласало.

Уколико је заокружен мањи број кандидата од броја који се бира, листић се сматра важећим.

Члан 38.

За чланове Савета изабрани су кандидати који су добили највећи број гласова збирно са свих бирачких места изборне јединице, до броја који се бира.

Ако су два или више кандидата добили исти број гласова, тако да се не може утврдити број чланова Савета који се бира по одредбама Статута, гласање за те кандидате се понавља и изабрани су они кандидати који су добили највиши број гласова на поновљеним изборима до броја који се бира.

Члан 39.

На сва питања у вези спровођења избора за Савет, која нису уређења овим Статутом и Одлуком о месним заједницама, сходно се примењују одредбе Закона о локалним изборима.

Престанак мандата чланова Савета

Члан 40.

Члану Савета престаје мандат истеком времена на које је биран, а пре истека времена на које је изабран:

 1. доношењем одлуке о распуштању Савета месне заједнице;
 1. ако је правоснажном пресудом осуђен на безусловну казну затвора у трајању најмање шест месеци;
 2. лишењем пословне способности;
 3. губљењем држављанства или променом пребивалишта ван подручја месне заједнице;
 4. наступањем смрти;
 5. подношењем оставке.

Члан Савета месне заједнице може поднети оставку усмено на седници Савета, а између две седнице подноси је у форми оверене писане изјаве.

После подношења оставке, Савет месне заједнице без одлагања, на самој седници (усмена оставка) или на првој наредној седници (писана оставка) констатује да је члану Савета престао мандат и о томе одмах обавештава председника Скупштине општине.

Ако најмање 1/3 чланова Савета месне заједнице престане мандат наступањем случаја из става 1. тачка 2 до 6 овог члана, председник Скупштине општине расписује изборе за недостајући број чланова Савета, у року од 15 дана од пријема обавештења из става 3. овог члана.

Члан 41.

Савет се може распустити ако:

1) не заседа дуже од три месеца;

2) не изабере председника Савета у року од месец дана од дана одржавања избора за чланове Савета или од дана његовог разрешења, односно подношења оставке;

3) не донесе финансијски план у одређеном року.

Одлуку о распуштању Савета доноси Скупштина општине, на предлог Општинског већа.

Члан 42.

Председник и заменик председника Савета могу бити разрешени пре истека времена на које су бирани и могу да поднесу оставку.

Предлог за разрешење председника или заменика председника Савета подноси Савету најмање 1/3 чланова Савета, у писаној форми, са образложењем.

Председник Савета дужан је да сазове седницу Савета на којој ће се одлучити о предлогу за разрешење, у року од 5 дана од дана пријема предлога за разрешење, а уколико то не учини, седницу Савета може сазвати члан Савета, један од потписника предлога за разрешење.

О предлогу за разрешење се одлучује  тајним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова Савета.

Оставка на место председника, односно заменика председника Савета се подноси у писаној форми Савету, који на првој наредној седници од дана пријема оставке констатује престанак функције председника, односно заменика председника Савета и приступа избору новог председника, односно заменика председника Савета.

Члан 43.

У случају престанка мандата члану Савета месне заједнице из разлога наведених у члану  40. овог Статута, члан Савета постаје кандидат који је следећи на претходно спроведеним изборима освојио највећи број гласова међу осталим кандидатима који нису изабрани у Савет месне заједнице,  уколико за то да писмену сагласност, односно сваки следећи кандидат, уколико претходни не дају сагласност.

Мандат новог члана Савета траје до истека мандата члана Савета коме је престао мандат.

Уколико члану Савета престане мандат пре истека времена на које је изабран, а нема кандидата коме би се у складу са ставом 1. овог члана доделио мандат, спровешће се допунски избори за избор недостајућег броја чланова Савета, у складу са Одлуком о месним заједницама и овим Статутом.

Уколико је остало мање од 6 месеци до истека манадата Савет се не попуњава новим члановима.

Поновни избори

Члан 44.

Поновни избори спроводе се ако изборна Комисија поништи изборе због неправилности у спровођењу избора.

Ако се избори пониште на поједином бирачком месту, гласање се понавља само на том бирачком месту.

На бирачким местима на којима изборни поступак није спроведен у складу са Одлуком о спровођењу избора, као и из разлога наведеног у члану 38. став 2. овог Статута, избори се понављају у року од 7 дана од дана доношења одлуке Изборне комисије, на начин и по поступку утврђеним за спровођење избора.

Ванредни избори

Члан 45.

Председник Скупштине општине расписује ванредне изборе за Савет у року од 15 дана од ступања на снагу одлуке о распуштању Савета из члана 41. овог Статута, с тим да од датума расписивања избора до датума одржавања избора не може протећи више од 45 дана.

До конституисања Савета текуће и неодложне послове месне заједнице обављаће повереник Општине кога именује Скупштина општине, истовремено са доношењем одлуке о распуштању Савета.

Уколико је до истека мандата Савета месне заједнице остало мање од 6 месеци не може се донети одлука о расписивању ванредних избора.

Средства за спровођење избора

Члан 46.

Средства за спровођење избора финансирају из буџета општине и могу се користити за:

– набавку, штампање и превођење изборног материјала,

– накнаде за рад чланова Изборне комисије,

– накнаде за рад чланова Другостепене изборне комисије

– накнаде за рад чланова бирачких одбора,

– накнаде за рад запосленима у Општинској управи који су ангажовани на обављању послова спровођења избора за чланове Савета,

– набавку канцеларијског и осталог потрошног материјала,

– превозничке, ПТТ и друге услуге.

Налогодавци за располагање средствима су председник и секретар Изборне комисије, председник и секретар Другостепене изборне комисије.

НЕПОСРЕДНО ИЗЈАШЊАВАЊЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА

Члан 47.

Грађани месне заједнице, осим посредног одлучивања преко представника у органима месне заједнице, могу и непосредно да учествују у остваривању локалне самоуправе путем референдума, грађанске иницијативе и збора грађана.

Референдум

Члан 48.

Референдумом грађани месне заједнице одлучују о питањима која су Законом и Статутом одређена, као и питањима из надлежности Скупштине општине, за које то Скупштина одлучи.

Члан 49.

Начин изјашњавања путем референдума, органи за спровођење и ток референдума, утврђивање резултата и друга питања везана за референдум морају бити у складу са Законом и Статутом општине.

Члан 50.

Ради решавања одређених питања од непосредног интереса за локално становништво може се увести самодопринос за територију месне заједнице или један њен део.

Иницијативу за доношење Одлуке о увођењу самодоприноса може поднети Савет.

Уз иницијативу се подноси и Програм којим се утврђују извори, намена и начин обезбеђивања укупних финансијских средстава за реализацију пројекта који је предмет Одлуке.

Одлуку о увођењу самодоприноса грађани доносе референдумом у складу са прописима којима је уређен поступак непосредног изјашњавања грађана.

Скупштина општине утврђује Предлог одлуке о увођењу самодоприноса, доноси Одлуку о расписивању Референдума о увођењу самодоприноса и именује Комисију за спровођење Референдума и утврђује њене задатке.

Члан 51.

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.

Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и пребивалиште на подручју на коме се прикупљају средства, ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.

Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина од укупног броја грађана из става 1. и 2. овог члана.

Члан 52.

Одлуку о увођењу самодоприноса коју су донели грађани проглашава Скупштина општине и објављује се у “Службеном листу општине Кула“.

Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу, приход су буџета општине и строго су наменског карактера.

Грађанска иницијатива

Члан 53.

Грађани путем грађанске иницијативе предлажу Скупштини општине доношење аката којима ће се уредити одређено питање из надлежности општине, промену Статута или других аката и расписивање референдума у складу са Законом и Статутом.

О предлогу из става 1. овог члана, Скупштина општине је дужна да одржи расправу и да достави образложен одговор грађанима у року од 60 дана од добијања предлога.

Члан 54.

За пуноважно покретање грађанске иницијативе потребан је потпис 5% грађана који имају бирачко право и пребивалиште на подручју месне заједнице.

Збор грађана

Члан 55.

Збор грађана се сазива за подручје месне заједнице или дела месне заједнице, насеља или дела насеља.

Збор грађана расправља и даје предлоге о питањима из надлежности Савета.

Збор грађана обавезно сазива и њиме председава председник Савета, за разматрање питања о којима Савет закључи да се Збор сазива.

Члан 56.

Збор грађана може се одржати и пуноважно одлучивати, ако је на њему присутно најмање 2% грађана са бирачким правом са подручја територије месне заједнице или 5% са дела територије месне заједнице.

Право одлучивања на Збору грађана имају грађани који имају бирачко право и пребивалиште на подручју за које се Збор грађана сазива.

Збор грађана усваја захтеве и предлоге већином гласова присутних и упућује их на разматрање Скупштини општине или другим органима и службама општине.

Органи и службе општине дужни су да у року од 60 дана од одржавања Збора грађана, размотре захтеве и предлоге грађана и да о њима заузму став, односно донесу одговарајућу одлуку или меру и о томе обавесте грађане.

САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Члан 57.

Месна заједница може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са другим месним заједницама на територији исте или друге општине или града. Одлуку о сарадњи доноси Савет и доставља је Општинском већу.

Члан 58.

Месне заједнице остварују непосредну сарадњу са Општином и њеним органима, јавним и другим предузећима и организацијама, установама и удружењима са територије општине ради остваривања заједничких интереса од значаја за грађане са подручја месне заједнице.

ДО­НО­ШЕ­ЊЕ И ПРО­МЕНА СТА­ТУ­ТА

Члан 59.

Пред­лог за до­но­ше­ње или про­ме­ну Ста­ту­та месне заједнице мо­же поднети најмање 5% грађана са бирачким правом на подручју месне заједнице, тре­ћи­на чланова Савета или збор грађана месне заједнице.

Пред­лог се под­но­си у пи­са­ном об­ли­ку са обра­зло­же­њем. О пред­ло­гу Савет од­лу­чу­је већином гласова од укуп­ног бро­ја чланова Савета.

Ако Савет од­лу­чи да се при­сту­пи до­но­ше­њу или про­ме­ни Статута, може именовати Коми­си­ју за из­ра­ду на­цр­та Статута, односно одлуке о про­ме­ни Ста­ту­та, одређује њене задатке и рок за израду нацрта и датум и место одржавања јавне расправе.

Нацрт Статута, односно одлуке о промени Статута објављује се на огласној табли месне заједнице. Рок за достављање примедби, сугестија или предлога је најмање 8 дана од дана објављивања на огласној табли месне заједнице.

Комисија из става 3. доставља Савету предлог Статута, односно одлуке о промени Статута, водећи рачуна о достављеним предлозима и сугестијама.

Савет доноси Статут, односно одлуку о промени Ста­ту­та месне заједнице већином гла­со­ва од укуп­ног бро­ја чланова Савета.

Савет је дужан да изврши промену Статута ако је неопходно његово усклаћивање са Законом и општим актима општине.

АКТИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 60.

У оквиру закона, Статута општине, одлуке о оснивању и овог Статута, месна заједница самостално доноси одлуке и друге акте којима уређује питања из своје надлежности.

Савет доноси: одлуку, решење, закључак, мишљење, правилник, пословник, препоруку, план и програм.

Акте Савета потписује председник Савета, односно председавајући седницом на којој је акт донет.

Акти месне заједнице објављују се на огласној табли месне заједнице и на званичној интернет презентацији месне заједнице, а када је то предвиђено и у “Службеном листу општине Кула“.

ЗАПОСЛЕНИ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Члан 61.

Стручне, административно – техничке, финансијске и друге послове месна заједница обавља путем своје Службе.

Радом Службе руководи председник Савета месне заједнице.

Актом о систематизацији Савет утврђује послове, број извршилаца и услове које запослени у Служби морају испуњавати.

Права, обавезе и одговорности запослени у Служби остварују у складу са Законом о раду.

Члан 62.

Лице запослено у Служби не може истовремено бити и члан органа месне заједнице.

Даном потврђивања мандата, лицу из претходног става, почиње да мирује радни однос.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 63.

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут месне заједнице Нова Црвенка број 42/2015 и измене Статута број 73/17.

Члан 64.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли месне заједнице.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВА ЦРВЕНКА
Број: 38/2021
Дана:  01.06.2021. године

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА МЗ НОВА ЦРВЕНКА
  Милорад Тунгуз

Овај Статут је објављен на огласној табли месне заједнице 01.06.2021. године.