МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА

НОВА ЦРВЕНКА

Број: 01/2013

Дана: 16.01.2013.

Нова Црвенк

 

На основу члана 25 тачка 12, члана 28 став 3 и члана 29 Статута Месне заједнице Нова Црвенка, Председник Савета Месне заједнице Нова Црвенка доноси

 

О   Д   Л   У   К   У

о расписивању избора за Савет Месне заједнице Нова Црвенка

 

 1. Расписују се избори за Савет Месне заједнице Нова Црвенка за дан 24.фебруар 2013. године.

 

 1. Бира се 5 (пет) чланова Савета Месне заједнице.

 

 1. Рокови за извршење изборних радњи почињу тећи од 19. јануара 2013. године.

 

 1. Именује се Изборна комисија у следећем саставу:
  1. Драган Витас – председник
  2. Дарио Бера – члан
  3. Светлана Продановић – члан

 

 1. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли  Месне заједнице Нова Црвенка.

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВА ЦРВЕНКА
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

/Огњен Ковачевић/